Tự do cảm xúc

couple hugging each other on riverside

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được. Với bài viết này, tôi mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cũng như quan điểm khác nhau về tình yêu từ người đọc.

Continue reading “Tự do cảm xúc”

How do I stay sane on the information superhighway?

A month ago, I read an article written by Angus Hervey on Future Crunch with the title “The Information Diet”. It struck the right note in conveying the brutal truth: We are drowning in a chaotic pool of information.

As with everything in life, we can only truly process information through moderate input. However, it is so hard to control how information can come through to us. In fact, we receive new information mostly passively, through social media networks, TV and radio.

Continue reading “How do I stay sane on the information superhighway?”